Bilgiler
KAREL MS SERİSİ SANTRALER | 0212-216 62 63 PBX

SANTRAL PROGRAMLAMA KILAVUZU


 

 

KAREL TELEFON SANTRALLERI


AÇIKLAMA
Bu  kılavuz  içinde  yer  alan  bilgiler  KAREL  MS  serisi  santralların  MS26C VE MS26S  ve  üzeri kapasiteli üyelerinin programlama özelliklerini içermektedir. Santralın montajından sonraki  en  önemli  aşama  olan programlama  aşaması,  sadece  bu  iş  için yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Programlama, santral işlevini  direkt  olarak  etkileyecek  bir  sistem  olduğu  için konuya hakim olmayan yetkisiz kişilerce yapılan programlama santral çalışmasında istenmeyen durumlar yaratabilir.Santral  programlanmaya başlanmadan  önce, müşteri  talepleri  doğrultusunda,girilecek olan tüm programlar belirlenmeli ve daha sonra bu kılavuzda anlatıldığı şekilde programlama yapılmalıdır.Santral  programlamaları  Sistem Yetkilisi  abone telefonundan kodların tuşlanmasıyla  yapılacağı  gibi,  Net-Konsol  Sistem  Yöneticisi  bilgisayar programı üzerinden  de,  tüm parametreleri  ekranda  görerek,  daha  hızlı  ve  etkin  bir  şekilde yapılabilir.
Santralınızın  Teknik  Tanıtım  ve  Montaj  kılavuzunun  girişinde  yer  alan  uyarılar  ve garanti  koşullarını okumanız,  santralınızın  uzun  ömürlü kullanımının  sağlanması açısından önemlidir.İÇİNDEKİLER

MS  serisi  santralların  çalışmasına  ilişkin  pek  çok  parametre  sistemlerin  zengin yazılım yapısı sayesinde müşteri taleplerine uygun olarak değiştirilebilmektedir. Bu değişiklikler program kodları ile yapılır. Sistemlerin programlanması  sadece  sistem  yetkilisi  (başlangıçta  sistemin  ilk abonesi)  abone  telefonundan  yapılabilir. Programlama  ile,  sistem  yetkilisi  olarak farklı bir abone atanabilir. Sistemler  normal  çalışma konumunda  iken programlanamaz.  Öncelikle  sistem yetkilisinin  sistemi  programlama konumuna  alması  gerekir.  
Programlama konumuna alınan sistemde tüm parametre değişiklikleri yapıldıktan sonra, yapılan değişiklikler hafızaya kaydedilmeli  ve  daha  sonra da  sistem  programlama konumundan çıkarılmalıdır. Sistemde yapılan değişiklikler hafızaya kaydedilmezse, herhangi  bir  elektrik  kesintisi  sonucunda  tüm  parametreleri yeniden programlamak gerekir. Program  kodlarının  yapısı  standarttır.  
Tüm programlar  için  bir  program  kodu  ve ardından  gelen  parametre  kodları  mevcuttur.  Bu  parametreler ile  ilgili  detaylar ilgili  programların anlatımında  verilmiştir.  Ancak  burada  vurgulanması  gereken önemli noktalardan bir tanesi abone ve dış hat erişim kodlarıyla ilgilidir. Pek çok programda  parametre  olarak  abone ya da  dış  hat  erişim  kodu  girilmesi  gerekir. Santralların  özelliklerine  göre  değişiklik  gösteren  abone ya  da dış  hat  erişim kodlarının basamak sayılarına dikkat edilerek girilmesi önemle tavsiye edilir. Bu  kılavuzun  ilerideki sayfalarında  MS  serisi santral  sisteminin  değişik kullanımlarına  ilişkin  program  kodları  gruplanmış olarak verilmiştir.  Buradaki amaç,  programlayıcının  ilgili  gruba  ilişkin  programları  kolayca  bulması  ve aynı zamanda kavramsal bütünlüğün sağlanmasıdır. Santralın  programlamasına  başlamadan  önce aşağıdaki tüm programların okunması  ve  programlama  sırasında  girilecek  tüm  kodların  programlamaya başlanmadan önce belirlenmesi tavsiye edilir. Ayrıca sistem yetkilisi telefonundan girilebilecek  olan  tüm  programlar    Net-Konsol (ADMIN)  bilgisayar  programı  ile bilgisayardan da girilebilir, ki bu yöntem telefondan program girmekten çok daha kolaydır.
MS Serisi Programlama Kılavuzu 
2-GENEL TANIMLAMALAR
Bu kılavuzda programlara ait açıklamalar sabit bir formatta verilmiştir:
Başlık  Satırı:  Programın  adı  verilmiştir.  Bu  kısımda  bazı  santralların  programı
desteklemediğinden de bahsedilmiştir ve adı geçen santral için bu program yoktur.

Tanımlama:  Programın  kısa  açıklaması  verilmiştir.  Bazı  programlarda  bu  bölüm,
gerekli açıklamalar ve parametre tanımların içinde verildiği için atlanmıştır.
Program  Kodları:  Bazı  abone  veya  dış  hat  parametreleri  iki  alternatif  yolla
programlanabilirler.  Bunlardan  biri,  bir  tek  hat  (abone  veya  dış  hat)  için
programlama,  diğeri  ise  hat  grubunun    programlanmasıdır.  Böylelikle  bir  abone
veya  bir  dış  hatta  ait  parametreler  tek  tek  veya  bir  grup  kapsamında
programlanabilirler. Bir programın grup programlama  kodu  [9]  ile  gösterilmiştir.
Programda  verilen  konumda  “9”  tuşlanırsa,  girilen  parametreler  girilmiş  olan
abone ya da dış hat numarasından başlayarak en son abone ya da dış hatta kadar
aynı olacak şekilde bir defada programlanır.

Parametreler:  Programlara  ait  parametreler  tanımlamalarıyla  verilmiştir.  Bazı
parametreler  önceki  parametrelerin  belli  değerleri  için  girilen  “şartlı”
parametrelerdir.  Bu şartlı parametreler “{“, “}” parantezleri içinde verilmiştir.
İptali: Verilen programları iptal edecek kodlar tanımlanmıştır. Bu bölümün sadece
ilgili  program  farklı  aktifleme  ve  iptal  kodlarına  sahip  olduğunda  kullanıldığına
dikkat ediniz.

Başlangıç  Değeri:  Program  parametrelerinin  fabrika  çıkışı  başlangıç  değerleri
verilmiştir.
Notlar: Programa ait ek kısıtlama, uyarı ve bilgiler verilmiştir.

MS Serisi Programlama Kılavuzu
3-NUMARALAMA PLANI
MS serisi santralları fabrika çıkışı olarak, kapasite yapılarına ve özelliklerine göre
değişen  farklı  numaralandırma  planlarına  sahiptirler.  Bu  farklılıklara  göre,
aşağıdaki tablodan hangi santralın nasıl bir numaralandırma planına sahip olduğu
görülebilir.
Programlama esnasında bir abone veya dış hat numarasının belirtilmesine  ihtiyaç
duyulduğunda o abone veya dış hat numarasının en son değerini girmek gereklidir.
Santral Kapasite Dış Hat
Numaraları
Abone
Numaraları
Esnek
Numaralama
MS26C 2 dış /6 iç hat8 port
01…02 11…..16 -
MS38C & MS38S 4 dış / 8 iç hat 01….04 11….18 -
MS38-ISDN 1 ISDN dış hat/8 iç hat 10 port, azami 12 port
01….02
01….04 (G)
11….18
11….22 (G)
-
MS48 & MS48S&MS48C&MS48İP 4 dış hat/12 iç hat
16 port, azami 48 port
01….04
01….12 (G)
11….22
111….150 (G)
+
MS48-ISDN 2 ISDN dış hat/12 iç hat 16 port, azami 48 port
01….04
01….12 (G)
11….22
111….150 (G)
+
MS128 0  dış  hat/0  iç  hat (başlangıç kapasitesi)
Azami 128 port
01….20 (G) 111….234 (G) +
MS224 0  dış  hat/0  iç  hat
(başlangıç kapasitesi)
Azami 224 port
01….28 (G) 1111….1310
(G)+
G: Genişleme modülü
Genişleme modülleri takılarak farklı kapasiteler elde edilebilir ve numaralandırma
planı verilen aralıklar içinde değişebilir.
Esnek  Numaralandırma  olan  santrallarda  abone  numaraları  en  az  1,  en  fazla  4
basamaklı olacak şekilde değiştirilebilir.
MS Serisi Programlama Kılavuzu
4-KISALTMALAR
Aşağıdaki  tabloda  bu  kılavuz  içerisinde  kullanılan  kısaltmaların  anlamları
verilmiştir.
DP Darbe Tuşlamalı (Dial Pulse)
DTMF Ton Tuşlamalı (Dual Tone Multi Frequency)
DISA Direkt İç Arama (Direct Inward Subscriber Access)
 Robot Operatör
T.O. Yerel Telefon Operatörü (Central Office)
DDI Direct İç Arama (Direct Dialing In)
MSN Çoklu Abone Numarası (Multiple Subscriber Numering)
EVM Sesli Mesaj Modülü (Voice Mail Module)
PABX Telefon Santralı (Private Automatic Branch Exchange)
LCR Minimum Ücretlendirme Yolu (Least Cost Routing)
MS Serisi Programlama Kılavuzu
5-PROGRAMLAMA KONUMU

Programlama Konumuna Giriş: 877777
MS  serisi  santralları  programlama  konumuna  almak  için  sistem  yetkilisi
telefonundan  bu  kodun  çevrilmesi  şarttır.  Aksi  halde,  santral  çevrilen  program
kodlarını kabul etmeyecek ve programcıya hata tonu verecektir.
Notlar
1.  Programlamanın yapılacağı telefon, santralın  ilk  abonesi  olan  11(11)  numaralı
telefondur. Bu atama programlama yoluyla değiştirilebilir. Sistem programlama
moduna sokulduğunda eğer santrala bağlı bir Karel Aksesuarı (OP48, OP48-H,
DSS40, DSS10 Modülleri) varsa bu modülün Meşguliyet Panosu üzerindeki “Pr”
LED’i ışımaya başlar.
2.  Telefon Kilitleme (837) özelliği ile kilitlenen telefon üzerinden program girişine
izin verilmez.
Programlama Konumundan Çıkış:
877778
Santralın  programlanması  bittikten  ve  de  tüm  yapılan  değişiklikler  hafızaya
kaydedildikten sonra santral mutlaka programlama konumundan çıkarılmalıdır. Bu
kod  tuşlanmadığı  takdirde,  bir  süre  sınırlaması  olmadığından  sistem  sürekli
programlama modunda kalacaktır.
Program Girişi:
Programlama  konumuna  alınan  santralda  programcı  1  dakika  süreyle  hiçbir
program  kodu  girmezse  santral  otomatik  olarak  programlama  konumundan
çıkacaktır. Bu durumda santral tekrar programlama konumuna alınmalı, varsa ek
programlar girilmeli ve daha sonra kodla programlama konumundan çıkılmalıdır.
Bu sıra takip edilmez ise santralda parametre kayıpları söz konusu olabilir.
Program girişinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, parametre girişlerinde
parametreleri doğru uzunlukta girmektir. Aksi takdirde program etkili olamayacağı
gibi  bazı  durumlarda  da  yanlış  giriş  yapılmış  olabilir;  bu  da  sistemin  istenilen
şekilde çalışmamasına sebep olur.
6-MS Serisi Programlama Kılavuzu
Bu yüzden program tanımlamalarında belirtilen parametre uzunluklarına kesinlikle
dikkat edilmelidir. Tanımlama kısımlarında da görüleceği gibi, bazı parametrelerin
uzunlukları  değişken  olabilir.  Bu  tür  parametreler  eğer  en  fazla  basamak  sayısı
olarak  belirtilen  uzunluktan  daha  kısa  girilecekse  mutlaka  “*”  tuşu  ile
sonlandırılmalıdır. Bu sebepten programlamanın bir ton tuşlamalı (DTMF) telefon
kullanılarak yapılması gerekir. Santral daha önce programlandıysa,  programlamayı
yapan  abone  telefonuna  “*”  tuşunu  kullanma  yetkisi  verilmemiş  olabilir.  Bu
durumda  programlamayı  yapacak  olan  Sistem  Yetkilisi  abonenin  öncelikle
kendisine bu tuşu kullanma yetkisi vermesi önemle tavsiye edilir.
Program girişi doğru yapıldığında ahizeden çevir sesi, yanlış yapıldığında hata tonu
duyulacağı  unutulmamalıdır.  Hata  tonu  alındığı  durumda  ilgili  program  kodu
yeniden girilmelidir.
MS Serisi Programlama Kılavuzu
7-GENEL SANTRAL PROGRAMLARI
Ülke Seçimi (Sadece İhracat Yazılımları İçin):
Santralın  kullanıldığı  ülkeye  özel  bazı  parametrelerin  santralda  aktif  olmasını
sağlar.
8009 P
Parametreler
P : 0 Standart parametreler
: 1 Yunanistan
: 2 Polonya ve Pakistan
: 3 Portekiz
: 4 İspanya
: 5 Rusya, Kırım, Gürcistan
: 6 Romanya
: 7 İran
: 8 Güney Afrika Cumhuriyeti
: 9 Hindistan
Başlangıç değeri P=0’dır.
Notlar
Bu program diğer programlara göre özel bir statüye sahiptir. Bu program ile ilgili
ülke  parametresi  seçildikten  sonra  programın  etkinlik  kazanması  için  santralın
7459 kodu ile resetlenmesi (başlangıç durumuna getirilmesi) gerekir. Bundan sonra
yapılacak resetlerde ise bu parametre kaybolmaz.
MS Serisi Programlama Kılavuzu
8-Sistem Tablolarını Sıfırlama:
Santral Sisteme ait farklı parametre tablolarının başlangıç konumlarına getirilebilmelerini
sağlar.745 P
Parametreler
P : 0 Tüm aboneler için otomatik arama, 5 ile konferans oluşturma, EVM
kullanım,  çağrı  yakalama  ve  yönlendirme  yetkilerini  başlangıç
durumuna getirir.
: 1 Dış hat parametreleri ve dış hat servis ve sinyalleşme durumlarını
başlangıç durumuna getirir.
: 2 Abone  Dış  Hat  Erişim  ve  Dış  Hat  Erişim  Grup  parametrelerini
başlangıç değerlerine getirir.
: 3 Tüm  abone  gündüz    konumu    yönlendirme  parametrelerini
başlangıç durumuna getirir
: 4 Tüm  abone  gece  konumu  yönlendirme,  gündüz ve gece  konumu
PABX parametrelerini başlangıç durumuna getirir.
: 5 Tüm abone acil hat parametrelerini başlangıç konumuna getirir.
: 6 Tüm  dış  hat  yönlendirme  parametrelerini  başlangıç  durumuna
getirir.
: 7 Tüm  abone  programlı  tuş  parametrelerini  başlangıç  durumuna
getirir.
: 8 Tüm  sistem  parametrelerini  başlangıç  değerlerine  getirir.  Özel  ve
ortak hafızadaki numaralar silinmez.
: 9 Tüm  santral  ve  kullanıcı  parametrelerini  başlangıç  değerlerine
getirir. (Reset) Özel ve ortak hafızaya girilmiş olan numaralar silinir.
Notlar
1.  Santralınızı kısmen veya tamamen yeniden programlamak istediğinizde bu
özelliği kullanabilirsiniz.
2.  Herhangi bir arıza durumunda bu kodlardan herhangi birisini kullanmadan
önce, 744 ile sistem parametrelerini tekrar yükleyerek arızanın devam edip
etmediğine bakınız.  (744 kodu sadece operatör tarafından tuşlanabilir.)
9-MS Serisi Programlama Kılavuzu
Şehirlerarası / Milletlerarası Ön Kodu:
Şehirlerarası  ve  Milletlerarası  yapılacak  dış  hat  çağrılarında  çevrilecek  ön  kodun
tanımlanmasını ve çağrı kayıt bilgilerinin de bu doğrultuda hazırlanmasını sağlar.
800019 P
Parametreler
P : 0 Şehirlerarası ön kod “0”, milletlerarası ön kod “00”dır.
: 9 Şehirlerarası ön kod “9”, milletlerarası ön kod “99”dur.
Başlangıç değeri
Notlar
Bu  programın  parametreleri  ihracat  epromunda  kullanılan  ülke  parametresine
göre farklılıklar arzedebilir.
Otomatik Gece Servisi:
Santral Sistemin  hergün  önceden  belirlenmiş  bir  zamanda  otomatik  olarak  gece  moduna
girmesini veya gece modundan çıkmasını sağlar.
883 SSDD 1  SSDD 2
Parametreler
SSDD 1 : Gece servisinin otomatik olarak devreye alınacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23)  Dakika (00-59)
SSDD 2 : Gece servisinin otomatik olarak devreden çıkacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23)  Dakika (00-59)
İptali 883*
Başlangıç değeri
883 kodlu program aktif değildir.
10-MS Serisi Programlama Kılavuzu
Otomatik Paralel Operatör:
santral Sistemde  hergün  önceden  belirlenmiş  bir  zamanda  otomatik  olarak  paralel
operatörlerin aktiflemesini veya devreden çıkmasını sağlar.
884 SSDD 1  SSDD 2
Parametreler
SSDD 1 : Paralel operatörlerin otomatik olarak devreye alınacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23)  Dakika (00-59)
SSDD 2 : Paralel operatörlerin otomatik olarak devreden çıkacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23)  Dakika (00-59)
İptali
884*Başlangıç değeri 
884 kodlu program aktif değildir.
Haftalık Otomatik Servisler:
Gece  modu,  paralel  operatör  ve/veya  Robop’nun  haftanın  istenilen  günü  boyunca
aktif olması seçeneğini sunar.
8098 S G N
Parametreler
S : 1 Gece Servisi
: 2 Paralel Operatör
: 3 Robop
G : 0 Cumartesi
: 1 Pazar
: 2…6 Pazartesi….Cuma
N : 0 Servis gün boyunca aktif değildir.
: 1 Servis gün boyunca aktiftir.
11-MS Serisi Programlama Kılavuzu
Başlangıç değeri
Bütün günler ve bütün servisler için N = 0’dır.
Notlar
Otomatik  Gece  Servisi/Otomatik  Paralel  Operatör/Otomatik  Robop  programları
girildiğinde  Haftalık  Servisler  geceyarısında  devre  dışı  kalmaz,  Otomatik  Gece
Servisi/Otomatik  Paralel  Operatör/Otomatik  Robop  programlarının  bitim  süresine
kadar aktif olarak kalırlar.
Röle Kontrolü:
Santral  üzerinde  harici  birtakım  cihazların  kontrolünde  kullanılabilecek  olan
rölenin işlevinin belirlenmesini sağlar.
809 P
Parametreler
P : 1 Harici zil kontrolü
: 3 Harici anons sistemi kontrolü
: 6 Harici müzik kaynağı kontrolü
: 7 Otomatik kapı kontrolü
Başlangıç değeri
P=7’dir.
Notlar
1.  P=1 seçiliyken, röle dış  çağrılar ile paralel çalışır. Herhangi bir dış çağrı geldiği
zaman röle telefon kadansında çeker, bırakır.
2.  P=3  şeçiliyken,  aboneler  tarafından  diyafon  ile  görüşme  kodu  tuşlandığında
röle çektirilir ve görüşme bitene kadar çekili kalır.
3.  P=6 seçiliyken, dış hat görüşmesi bekletmeye alındığında röle çektirilir ve hat
geri alınana kadar çekili kalır.
12-MS Serisi Programlama Kılavuzu
Kabinet Zili Kontrolü:
MS128 ve MS224 için bu program geçerli değildir.
Santral üzerinde bir kabinet zili bulunur ve dış hattan çağrı geldiğinde bu kabinet
zilinin de çalması sağlanır.
809 P
Parametreler
P : 0 Kabinet zili çalar
: 2 Kabinet zili çalmaz
Başlangıç değeri
P=0’dır.
Notlar
1.  Kabinet zili aktiflendiğinde dış hatlardan gelen çağrılar için kabinet zili de çalma
abonesi ile aynı ritimde çalar. Bu genellikle gürültülü ortamlarda telefonun zil
seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda kullanışlıdır.
2.  MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN santrallarında, bu zil santralın üzerinde
değil, operatöre bağlanan özel telefon setinin içindedir.
Röle Çekili Kalma Süresi:
Sistemde, kapı otomatını kontrol etmek amaçlı kullanılabilecek röle sisteminin ne
kadar süre ile aktif olacağının belirlenmesini sağlar.
8094 T
Parametreler
T : 01...99 x 0.1 saniye cinsinden röle çekili kalma süresi
Başlangıç değeri
T=10’dur.
13-MS Serisi Programlama Kılavuzu
Çağrı Bekletme Süresi(Çağrının Parkta Bekleme Süresi):
Parkedilen  çağrıların  ne  kadar  süreyle  park  edilmiş  olarak  bekleyeceğinin
belirlenmesini sağlar.
8082 T
Parametreler
T : 03 ... 25 x 10 saniye cinsinden çağrının parkta bekleme süresi
Başlangıç değeri
T = 06’dır.
Dış Hatta Çatalaltı:
Abonelerin dış hat görüşmeleri sırasında yapacakları dış hatta çatalaltının süresinin
belirlenmesini sağlar.
8099 T
Parametreler
P : 02 ..20 Dış hatta yapılan çatallatı  süresi (saniyenin 10’da biri cinsinden)
Başlangıç değeri
P=06’dır.
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi:
Gelen  bir  çağrının  bu  kodla  belirlenen  süre  içinde  cevaplanmaması  durumunda
santral tarafından otomatik olarak beklemeye alınmasını sağlar.
8089 T
Parametreler
T : 01...99 T saniye sonra cevaplanmayan çağrı otomatik olarak beklemeye
alınır.
: 00 Otomatik Bekletme aktif değildir.
MS Serisi Programlama Kılavuzu14
Başlangıç değeri
T = 00’dır
Notlar
1.  Operatörün  meşgul  olduğu  zamanlarda  gelen  bir  dış  hat  çağrısı  T  sn  sonra
otomatik  olarak  cevaplanır  ve  müzik  bağlanır  (müzik  olmadığı  durumlarda,
bekleme tonu bağlanır). Başlangıçta otomatik bekletme özelliği girilmemiştir.
2.  Bekletmeye alınan dış çağrılar operatör ya da çalan abonenin sırasındadırlar.
3.  Eğer  santral yetkilisi  tarafından  EVM  modülü  üzerine  bekletme    mesaj  kaydı
yapılmışsa  dışarıdan arama yapan kişi önce bu mesajı alır daha sonra  müziği
ya da bekleme tonunu duyar.
Dış Hat Eşit Yük Dağılımı:
Normal  durumda  abonelerin  dış  hat  erişimlerinde  servise  açık  olan  en  büyük
numaralı dış hattan başlanarak abonelere boş bulunan ilk dış hat tahsis edilir. Bu
program,  tüm  dış  hatların  eşit  sayıda  kullanılmasına  ve  bu  sayede  de  faturaların
orantılı olmasını sağlar.
8027 P
Parametreler
P : 0 Dış hatlarda eşit yük dağılımı yoktur.
: 1 Dış hatlarda eşit yük dağılımı vardır.
Başlangıç değeri
P=0’dır.
MS Serisi Programlama Kılavuzu 15
Park Edilmiş Hattı Geri Alma Yöntemi:
Operatör ya da özel telefon seti kullanıcılarının park ettikleri çağrıları geri alırken
kullanacakları yöntemin belirlenmesini sağlar.
808 P
Parametreler
P : 0 Abone park ettiği dış hatları önce 4, ardından da geri almak istediği
dış hattın numarasını (01’den 20’ye kadar) tuşlayarak geri alabilir (dış
hat seçmeli)
: 1 Abone park ettiği dış hatlardan en uzun süredir parkta olanı sadece 4
tuşlayarak geri alabilir (zaman seçmeli)
Başlangıç değeri
P=1’dir.
DISA / Robop Hattın Çalma Sayısı:
DISA ya da Robop hattan gelen çağrıların operatör ya da çalma abonesine otomatik
olarak aktarılması durumunda ne kadar süre çalacağının belirlenmesini sağlar. Bu
program  aynı  zamanda  DISA/ACD  hattan  aranan  abonenin  çalma  süresini
belirlemek için de kullanılır.
80823 P
Parametreler
P : 10…..99 Saniye cinsinden çağrının çalma süresi
Başlangıç değeri
P=15’tir.
Notlar
1.  Bu program 3.11H ve sonrası yazılımlarda çalışır.
2.  P ile tanımlanan sürede cevap verilmeyen çağrılar düşer.
MS Serisi Programlama Kılavuzu 16
Kodlu Arama Şifreleri:
MS26C,  MS38C,  MS38S  ve  MS38-ISDN  için  bu  programlama
geçerli değildir.
Bu  program  sayesinde,  birtakım  telefonların  ortak  kullanıma  sunulduğu
durumlarda,  telefonları  kullanan  kişilerin  belirlenebilmesi  için  kullanacakları
kullanıcı kodu ve şifresinin tanımlanması sağlanır.
8003 K S
Parametreler
K : 01..99 Kullanıcının 797 kodlu özellikte kullanacağı kod
S : 000..250 Kullanıcının özel şifresi
Başlangıç değeri
Herhangi bir şifre tanımlaması yoktur.
Notlar
1.  Bu program ile belirlenen  kodlar ve şifreler istenilen abonelere verilebilir. Bu
aboneler  herhangi  bir  telefonu  kullanarak  797  kodlu  müşteri  özelliği  ile
milletlerarası  yetki  seviyesi  dahilinde  görüşme  yapabilirler.  Bu  çağrılar  çağrı
kayıtlarda K parametresi aracılığıyla ayırt edilebilir.
2.  K = 00 seçilir ise tanımlanan tüm şifreler silinir.
MS Serisi Programlama Kılavuzu17
DTMF Çatalaltı Süresi:
Abonelerin  çatalaltı  yapmak  amacıyla  “#”  tuşuna  en  az  kaç  milisaniye  basmaları
gerektiğini belirler.
801 A 7 P
Parametreler
A : Abone erişim kodu
P : 0 Minimum süre 200 milisaniye
1 Minimum süre 80 milisaniye
Başlangıç değeri
P=0’ dır.
Notlar
Çok  gerekli  değil  ise,  minimum  sürenin  80  milisaniye  olarak  ayarlanması  tavsiye
edilmez.  Çatalaltı  algılama  süresinin  kısaltılması,  insan  sesinden  yanlış  ton
algılanıp hatalı işlemler yapılmasına sebep olabilir .
DTMF Arama Parametreleri:
Abonenin  DTMF  telefondan  dış  hatta  yaptığı  tuşlamalarda  santralın  numara
gönderim santral belirlenmesini sağlar.
8088 P
Parametreler
P : 0 Abonenin tuşladığı rakamlar direkt olarak dış hatta gönderilir.
: 1 Abonenin tuşladığı rakamlar santral tarafında tekrar üretilir ve dış
hatta santralın ürettiği rakamlar gönderilir.
: 2 Dış hattın DP işaretli olduğu durumlarda, abone dış hatta eriştiğinde
aboneye dış hat çevir sesi yerine dahili çevir sesi verilir ve abonenin
tuşladığı  rakamlar  sistem  tarafından  yeniden  toplanır  ve  dış  hatta
gönderilir. (Sadece ihracat yazılımlarında geçerlidir.)
Başlangıç değeri
P=0’dır.
MS Serisi Programlama Kılavuzu 18
Minimum Ücretlendirme Yolu:
Sistem aranan numaraların kontrol edilmesini sağlayarak, yapılan aramalarda en
ekonomik  yolun  bulunmasını  sağlar.  Bu  program  ile  40  farklı  minimum
ücretlendirme yolu tanımlanabilir.
Dahili bir abone 9 ile dış hatta çıkmak istediğinde, dış hat çevir sesi yerine dahili
çevir  sesi  alır. Santral sistemi tuşlanan  numaraları  önceden  program  ile  girilen  ön  kod
tablosu ile karşılaştırır ve eşleştirirse, programla belirlenen en ekonomik yolu baz
alarak hesaplama yapar. Bu eşleşme  yapıldıktan  sonra  dış  hat  seçilir  (programla
belirlenen ya da herhangi bir boş hat) ve en fazla 6 rakamlı ön kod aranan dış hat
numarasının önüne eklenir ve bu numara dış hattan aranır. Eğer çevrilen rakamdan
sonra  eşleşme  gerçekleşmezse  herhangi  bir  boş  dış  hat  verilir  ve  numara
gönderilir. (3.10B versiyondan itibaren aynı çalışma prensibi seçerek alınan hatlar
içinde geçerlidir.)
MS Serisi Programlama Kılavuzu 19
UYARI:
Eğer  ülkenizde  birden  fazla  farklı  ücretlendirme  yapan  işletmeler  yoksa  bu
programın kullanılması önerilmez.
8006 L Y P R S T U V
Parametreler
L : 01..40 Satır numarası
Y : Kontrol  amaçlı  “yollanmayan”  ön  kod  (En  az  2  haneli  olabilir  daha  az
girildiğinde # ile 2 basamağa tamamlanmalıdır.)
P : Kontrol amaçlı ön kod ( En fazla 6 haneli olabilir daha az girildiğinde # ile
6 basamağa tamamlanmalıdır.)
R : Çevrilen  numaranın  önüne  eklenecek  ön  kod  (En  fazla  6  haneli  olabilir
daha az girildiğinde # ile 6 basamağa tamamlanmalıdır.)
S : P ile  tanımlanan  ön  kod  ile  başlayan  numaraların  gönderileceği  dış  hat
numarası (bu dış hattan çevrilen numaralara da ön kod eklenebilir)
T : Programın aktif olacağı saat aralığı
Format : (00..23) Başlangıç saati (00..23) Bitiş saati
U : 0..6 Program Cumartesi,.. Cuma günü aktiftir.
7 Program haftaiçi günleri aktiftir.
8 Program hafta sonunda aktiftir.
V : 000..250 Karşılaştırmada  baz  alınacak  birim  ücretlendirme  zaman aralığı
İptali
8006 00
Başlangıç değeri
Aktif değildir.
Notlar
1.  Y için girilen rakamlar 2 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda #
basılır.
2.  P için girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda
# basılır.
MS Serisi Programlama Kılavuzu 20
3.  R için girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda
# basılır.
4.  Aynı  dış  hat  numarası  farklı  yollarla  aranmak  istendiğinde  “Y”  parametresi
kullanılır.Santral Sistemde yapılan bu tanımlama sayesinde aboneler aramalarını farklı
rotalar kullanarak yapabilir. Bu ayırıcı ön kodlar sadece rotayı belirlemek için
kullanılır, dış hatta gönderilmezler. Örneğin aşağıdaki kodlar girilirse:
1)  8006 01 ## 0##### ###### 01 *
2)  8006 02 9# 0##### ###### 02 * (Y=9)
3)  8006 03 99 0##### ###### 03 * (Y=99)
-  Abone eğer “9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666 77
88”  numarasını  01  nolu  dış  hattan  Yerel  Santral  Operatörüne  1.  LCR
satırını kullanarak gönderir.
-  Abone eğer “9 9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666
77 88” numarasını 02 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 2. LCR
satırını kullanarak gönderir.
-  Abone eğer “9 9 9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666
77 88” numarasını 03 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 3. LCR
satırını kullanarak gönderir.
5.  Abonelerin çevirdiği numaraların ilk 6 basamağı kontrol edilir. İlk 6 basamakta
AKER TELEKOMÜNİKASYON HİZ.LTD.ŞTİ © 2020
Bu site Web tasarım Market tarafından tasarlanmıştır.
Haberler Haberler
Göster Mobil Sürüm / Masaüstü