Bilgiler
KAREL SANTRAL PROGRAMLAMA | 0212.216 62 63 PBX

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI PROGRAMLAMA

KAREL MS26C | KAREL MS38C | KAREL MS38S | KAREL MS38 | KAREL MS48 | KAREL MS48S | KAREL MS48C | KAREL MS48 | KAREL MS128 | KAREL MS224 |
 
Bu kılavuz içinde yer alan bilgiler KAREL MS serisi santrallar ın MS26C ve üzeri kapasiteli üyelerinin programlama özelliklerini içermektedir.


Santralın montajından sonraki en önemli aşama olan programlama aşaması, sadece bu iş için yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır.
Programlama, santral işlevini direkt olarak etkileyecek bir sistem olduğu için konuya hakim olmayan yetkisiz kişilerce yapılan programlama santral çalışmasında istenmeyen durumlar yaratabilir.


Santral programlanmaya başlanmadan önce, müşteri talepleri doğrultusunda, girilecek olan tüm programlar belirlenmeli ve daha sonra bu kılavuzda anlatıldığı şekilde programlama yapılmalıdır.Santral programlamaları Sistem Yetkilisi abone telefonundan kodların tuşlanmasıyla yapılacağı gibi, Net-Konsol Sistem Yöneticisi bilgisayar program ı üzerinden de, tüm parametreleri ekranda görerek, daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir.Santralınızın Teknik Tanıtım ve Montaj kılavuzunun girişinde yer alan uyarılar ve garanti koşullarını okumanız, santral ınızın uzun ömürlü kullanımının sağlanması açısından önemlidir.

AKER TELEKOM HİZ.LTD.ŞTİ
0212.216 62 63 PBX
0212.216 6092 FAKS
aker@akertelekom.com.tr 

PROGRAMLAMA KILAVUZU

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI

NUMARALAMA PLANI

 
MS serisi santralları fabrika çıkışı olarak, kapasite yapılarına ve özelliklerine göre değişen farklı numaralandırma planlarına sahiptirler. Bu farklılıklara göre, aşağıdaki tablodan hangi santralın nasıl bir numaralandırma plan ına sahip olduğu görülebilir.
Programlama esnasında bir abone veya dış hat numarasının belirtilmesine ihtiyaç duyulduğunda o abone veya dış hat numarasının en son değerini girmek gereklidir.
 
Santral Kapasite Dış Hat Numaralar ı Abone Numaralar ı Esnek Numaralama
MS26C 2 dış /6 iç hat 8 port 01…02 11…..16 -
MS38C&MS38S 4 dış / 8 iç hat 01….04 11….18 -
MS38-ISDN 1 ISDN dış hat/8 iç hat 10 port, azami 12 port 01….02
01….04 (G) 11….18
11….22 (G) -
MS48&MS48S& MS48C 4 dış hat/12 iç hat
16 port, azami 48 port 01….04
01….12 (G) 11….22
111….150 (G) +
MS48-ISDN 2 ISDN dış hat/12 iç hat 16 port, azami 48 port 01….04
01….12 (G) 11….22
111….150 (G) +
MS128 0 dış hat/0 iç hat (başlangıç kapasitesi)
Azami 128 port 01….20 (G) 111….234 (G) +
MS224 0 dış hat/0 iç hat (başlangıç kapasitesi)
Azami 224 port 01….28 (G) 1111….1310 (G) +
G: Genişleme modülü
Genişleme modülleri takılarak farklı kapasiteler elde edilebilir ve numaralandırma planı verilen aralıklar içinde değişebilir.
Esnek Numaralandırma olan santrallarda abone numaraları en az 1, en fazla 4 basamaklı olacak şekilde değiştirilebilir.

Programlama Konumuna Giriş:

877777
MS serisi santralları programlama konumuna almak için sistem yetkilisi telefonundan bu kodun çevrilmesi şarttır. Aksi halde, santral çevrilen program kodlarını kabul etmeyecek ve programcıya hata tonu verecektir.
Notlar
Programlamanın yapılacağı telefon, santralın ilk abonesi olan 11(11) numaralı telefondur. Bu atama programlama yoluyla değiştirilebilir. Sistem programlama moduna sokulduğunda eğer santrala bağlı bir Karel Aksesuar ı (OP48, OP48-H, DSS40, DSS10 Modülleri) varsa bu modülün Meşguliyet Panosu üzerindeki “Pr” LED’i  ışımaya başlar.
Telefon Kilitleme (837) özelliği ile kilitlenen telefon üzerinden program girişine izin verilmez.


Programlama Konumundan Ç ıkış:

877778
Santral ın programlanmas ı bittikten ve de tüm yap ılan değişiklikler hafızaya kaydedildikten sonra santral mutlaka programlama konumundan çıkarılmalıdır. Bu kod tuşlanmadığı takdirde, bir süre sınırlaması olmadığından sistem sürekli programlama modunda kalacaktır.
Ülke Seçimi (Sadece İhracat Yazılımlar ı İçin):
Santralın kullanıldığı ülkeye özel  bazı parametrelerin santralda aktif  olmasını
sağlar.
8009 P
Parametreler 
 
P : 0 Standart parametreler
: 1 Yunanistan
: 2 Polonya ve Pakistan
: 3 Portekiz
: 4 İspanya
: 5 Rusya, Kırım, Gürcistan
: 6 Romanya
: 7 İran
: 8 Güney Afrika Cumhuriyeti
: 9 Hindistan
Başlangıç değeri
P=0’dır.
Röle Çekili Kalma Süresi: 
Sistemde, kapı otomatını kontrol etmek amaçlı kullan ılabilecek röle sisteminin ne kadar süre ile aktif olacağının belirlenmesini sağlar.
8094 T
Çağr ı Bekletme Süresi(Ça ğr ının Parkta Bekleme Süresi): 
Parkedilen çağrılar ın ne kadar süreyle park edilmiş olarak bekleyece ğinin belirlenmesini sağlar.
8082 T
Sistem Yetkilisi: 
Bu kodla, sistemi programlama konumuna sokan, programlama kodlarını giren, bunları kaydeden ve programlama konumundan çıkışı gerçekle ştiren sistem yetkilisinin de ğiştirilebilmesi sağlanır.
803 A
Dış Hat Yetki Seviyesi:
Aramaların tipine göre aboneye görüşme izni verilip verilmeyece ğinin belirlenmesini sağlar.  Program  gece  ve  gündüz  modlarında  ayrı ayrı girilebilece ğinden yetki seviyeleri de gece ve gündüz için farklı tanımlanabilir.
887 A [9] P
Parametreler 
A        :     Abone erişim kodu
P        :    0         Yalnız dahili görü şme yapabilir.
: 1 Dahili, şehiriçi ve k ısıtlanm ış ortak haf ıza araması yapabilir.
: 2 Dahili, şehiriçi, şehirleraras ı ve kısıtlanm ış ortak haf ıza araması yapabilir.
: 3 Dahili, şehiriçi, şehirleraras ı, milletleraras ı ve tüm ortak  haf ıza numaralar ını arayabilir.
: 4 Dahili ve ortak haf ıza numaralar ını arayabilir.
: 5 Dahili, şehiriçi ve ortak haf ıza numaralar ını arayabilir
Dış Arama Kısıtl ı Ön Kod Tablosu:
Dış hat aramalarda yetki seviyesine ek kontroller sağlamak amacıyla farkl ı arama seviyeleri için aranamayacak/aranabilecek ön kod tanımlamasının yapılmasını sağlar. Dış hat yetki seviyelerine göre aboneler, ilgili seviyeler için tan ımlanm ış ön kodlarla başlayan numaraları arayamazlar/arayabilirler.
8007 P T
Parametreler 
P        :    0         Hiçbir abone taraf ından aranamaz.
: 1 Gece servisinde hiçbir abone taraf ından aranamaz.
: 2 Şehirleraras ı kodundan sonra aranamaz.
: 3 Yetkisi şehiriçi olanlar arayamaz.
: 4 Yetkisi şehiriçi olanlar  şehirleraras ı kodundan sonra arayabilir.
: 5 Yetkisi   şehiriçi   olanlar   sadece   “T”   ile   başlayan   numaralar ı
arayabilir.
Abone Dış Hat Eri şim Grubu:
Belirli abonelerin belirli dış hatlara erişimini sağlamak amacıyla gruplanmasını
sağlar.
801 A G
Parametreler 
A        :     Abone erişim kodu
G       :    00….14     Grup numaras ı
: 15 Abone her dış hatta çıkabilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için 00’d ır.
Notlar
Abone grup program ı 802 kodlu Dış Hat Eri şim Gruplar ı program ı ile bağlant ılı olarak çal ışır. Dış hat grubu her tür hat eri şim yönetimi için geçerlidir.
Abone gruplar ı sadece Dış Hat Eri şim Grubu program ı taraf ından belirlenen d ış
hatlar ı kullanabilirler
Dış Hat Eri şim Gruplar ı:
Abone Dış Hat Eri şim grubu program ıyla aboneler eri şim gruplar ına atanırlar. D ış Hat Eri şim Gruplar ı program ıyla da dış hatlar Abone D ış Hat Eri şim Gruplar ına atanırlar. Böylelikle aboneler ayn ı erişim grubunda bulunduklar ı hatlara ulaşabilirler.
802 D G (GG …)*
Parametreler 
D      :    Dış hat eri şim kodu
G       :    00….14     Abone dış hat eri şim grup numaras ı
: 15 Dış hatta çıkış yapılamaz
Abone PBX Grubu:
Abonelerin birtak ım özelliklerden yararlanabilmeleri için gruplar halinde tanımlanabilmelerini sa ğlar. PBX grubu ad ı verilen bu gruplara al ınan aboneler aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirler:
Aynı PBX grubundaki aboneler birbirlerinin çalan telefonlar ını PBX Gruptan Çağrı Yakalama özelli ğiyle cevaplayabilirler.
A ve B aboneleri ayn ı PBX grubundayken A abonesine çağrı geldiğinde meşgulse veya telefonu üç defa çalmas ına rağmen cevap vermediyse ça ğrı B abonesine yönlendirilir.
Aynı PBX grubu içindeki aboneler Paralel Çalma özelli ğini aktifleyebilirler. Böylelikle telefonlar ına bir dış çağrı geldiğinde bu çağrı abonenin PBX grubundaki ilk 4 telefonda da ayn ı anda çalacakt ır.
805 A B
Parametreler 
: PBX grubuna kat ılacak abonenin eri şim kodu
: PBX grubuna kat ılacak olan aboneyi takip eden abonenin eri şim kodu
İptali
805 A A
Başlangıç değeri
Hiçbir abone PBX grubu tan ıml ı değildir.
“*”, “#” Tu şlar ı / Çatalalt ı Kullan ım Yetkisi:
Abonelerin “*” / “#” tu şlar ını kullanmalar ının ve çatalalt ı yapmalar ının kontrol edilebilmesini sa ğlar.
8071 A [9] P T
Parametreler 
A : Abone erişim kodu
P : 0 “*” / “#” tu  şlar ını kullanamaz.
: 1 “*” / “#” tu  şlar ını kullanabilir.
T : 1 Çatalalt ı yapabilir.
: 0 Çatalalt ı yapamaz.
Araya Girme Yetki Seviyesi : 
Aranan abonenin meşgul olmas ı durumunda yapılan görü şmenin arasına girilip girilemeyece ğini belirleyen yetki seviyelerinin tan ımlanmasını sağlar.
806 A [9] P
Parametreler 
A : Abone erişim kodu P : 0..7 Yetki seviyesi Başlangıç Degeri
Tüm aboneler (operatör hariç) için P = 0’d ır. Operatör için P = 7’dir.
Otomatik Arama / Konferansl ı Araya Girme Yetkileri: 
 
8073 A [9] P T
Parametreler 
A : Abone erişim kodu
P : 0 Abone otomatik arama yapamaz.
: 1 Abone otomatik arama yapabilir.
T : 0 Abone konferansl ı araya girme özelli ğini kullanamaz.
: 1 Abone konferansl ı araya girme özelli ğini kullanabilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P=1, T=0’d ır.
Dış Hat Çağr ısı Yakalama / Ça ğr ı Yönlendirilme Yetkileri: 
 
8074 A [9] P T
Parametreler 
A : Abone erişim kodu
P : 0 Abone Dış Hat Çağrı Yakalama özelli ği ile çağrı yakalayamaz.
: 1 Abone Dış Hat Çağrı Yakalama özelli ği ile çağrı yakalabilir.
T : 0 Aboneye  çağrı yönlendirilemez.
: 1 Aboneye çağrı yönlendirilebilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P=1, T=1’dir.
Dış Hat Konuşma Süresi:
Dış aramalarda abonenin konu şabileceği sürenin kontrol edilebilmesini sa ğlar.
801 A 9 T
Parametreler 
A : Abone erişim kodu
T : 02…20 Dakika cinsinden konu şma süresi
00 Konuşma için süre s ınırlamas ı yoktur.
İptali
801 A 9 *
Paralel Operatör: 
Operatöre gelen ça ğrılarda operatör ile birlikte çalmas ı istenen abonelerin paralel operatör olarak tan ımlanmasını sağlar.
8085 A
DISA / Robop Hatt ından Aranamaz Abone:
DISA ya da Robop hattan arayan ki şilerin do ğrudan eri şemeyeceği abonelerin belirlenmesini sa ğlar.
801 A 8 P
Parametreler 
A        :     Abone erişim kodu
P        :    0          DISA / Robop hat üzerinden aranabilir.
: 1 DISA / Robop hat üzerinden aranamaz.
Dış Hat Açma/ Kapama:
Bir dış hattın servise açılmasını ya da kapanmasını, dış hat üzerinde geçerli olacak sinyalleşmenin belirlenmesini ve hatlar ın Caller ID alg ılama durumlar ının programlanmas ını sağlar. Programdaki “C” tüm MS sistemler için geçerli ve gereklidir. (Ayn ı zamanda Caller ID destekli MS serisi sistemler ve sisteme D12 modülü tak ılı ise de)
89 D [9] P {T} {C}
Parametreler 
D : Dış hat eri şim kodu P : 0 Servise kapal ı
: 1 Servise açık
: 2 Sadece gelen çağrılar için servise aç ık T : 0 DP (darbe) sinyalle şme kullan ılır.
: 1 DTMF (ton) sinyalle şme kullan ılır.
: 0 Caller ID Kapal ı
: 1 FSK ve DTMF Format ında Caller ID Aç ık
Başlangıç Değeri
Tüm hatlar için P = 0, T = 0, C = 0’d ır.
Dış Hatlarda Süre K ısıtlamas ı:
Bu program ile d ış hatlarla yap ılan görü şmelere süre s ınırı konulabilir. Konu şma belirlenen bu süre sonunda kesilir.
 
899 D [9] P
Parametreler 
: Dış hat eri şim kodu
P : 01...89 Dakika cinsinden k ısıtlama süresi
: 00 Süre sınırlamas ı yok
Dış Hat Parametreleri: 
Bir dış hat için çeşitli parametre de ğerlerinin atanmas ını sağlar.
800 D A P R S T (G ünd üz modu) 800 D A (Gece modu)
Parametreler 
D : Dış hat eri şim kodu
A : Dış hattın çalacağı abone erişim kodu
 
P : 0 Dış hatta hem 9 ile ç ıkılabilir hem de seçerek al ınabilir.
: 1 Dış hatta 9 ile ç ıkılamaz sadece seçerek al ınabilir.
R : 0 Dış hatta çıkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilir.
: 1 Dış hatta çıkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilmez.
S : 0 Dış hatta faks yönlendirmesi yoktur.
: 1 Dış hatta faks yönlendirmesi mod 1 aktiftir.
: 2 Dış hatta faks yönlendirmesi mod 2 aktiftir.
T : 0 Sistemin EVM modülünün otomatik cevaplama servisi aktiftir.
: 1 Sistem gece servisinde iken, robop devrede ise bile d ış hat için EVM servisleri aktiflenmez, robop devre d ışı iken, gece servisi mesaj ı
varsa cevaplama servisi de çal ışmaz.

  ANA SAYFA | ONLİNE MAĞAZA  
ETİKET:karel santral program,karel ms26 programlama,karel ms38 programlama,karel ms48 programlama,karel ms128 programlama,karel ms224 programlama,karel santral programları,karel santral nasıl programlanır,karel santral programlama kodları,karel program,karel santral montaj,karel santral arıza,karel santral servisi,karel santral yetkili servisi,en yakın karel santral servisi,karel santral yetkili servisleri,karel santral satış,karel santral fiyat,karel santral fiyatları,karel santral tamiri,karel telefon santrali nasıl programlanır,
 
 
 
AKER TELEKOMÜNİKASYON HİZ.LTD.ŞTİ © 2020
Bu site Web tasarım Market tarafından tasarlanmıştır.
Haberler Haberler
Göster Mobil Sürüm / Masaüstü